ဟသာၤတခ႐ိုင္တြင္ လယ္ယာေျမျပႆနာ အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ | DVB