သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျပန္ၾကားေရးကုိ ေပးပို႔မည္ | DVB