အက်ဥ္းေထာင္သံတိုင္ေနာက္ ကိုယ္လံုးတီးဓာတ္ပံု အ႐ုိက္ခံခဲ့သည့္ မိုင္ေလးဆိုင္းရပ္စ္ | DVB