႐ုပ္သံလိုင္း ၅ လိုင္း တရားဝင္ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးမည္ | DVB