ေမာင္ေတာေဒသရွိ စာသင္ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ | DVB