မအူပင္ခ႐ုိင္အတြင္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမဧက ၁ သိန္းေက်ာ္ ျပန္ေပးရန္စီစဥ္ | DVB