လူေသအေလာင္းေကာင္မ်ားၾကားမွ ေသြးပ်က္စရာ တူရကီဖက္ရွင္သ႐ုပ္ျပပြဲ (႐ုပ္သံ) | DVB