ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ေႏြသီးထပ္ဆန္ ဝါးတန္း ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ေႏြသီးထပ္ဆန္ရွယ္က ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၂၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၂,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ဧည့္မထ ၂၅% ဧည့္မထ ၂၅% ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၁၉,၈၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၆၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၉,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ၄,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၂၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းနက္(စမံု)က ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၂၂,၀၀၀ ကေန ၁၂၇,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ စားအုန္းဆီ စားအုန္းဆီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၉၂၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၉၃၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပဲေနာက္စိမ္း ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ပဲေနာက္စိမ္းက ၁ တင္းကို ၄၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၂၉,၂၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း လား႐ိႈး ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၅၃၇ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၈၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

More News
Up