ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၅၄,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၅,၀၀၀ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၁၈,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၂၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၇၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၀၇၅ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁၂၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၇၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးျမင့္တက္လာၿပီးေတာ့ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၁၉၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၉၂၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း လား႐ိႈး ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၅၄၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၆၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ေရႊပဲသီး ေအာင္ပန္း ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ေရႊပဲသီးက ၁ ပိႆာကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးျမင့္တက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၂၀၀ ရွိပါတယ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ခရမ္းခ်ဥ္သီးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၅၀ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၀၅၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

More News
Up