ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ရန္ စဥ္းစားေနဟု အေမရိကန္ေျပာ - DVB