၅၃ ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ေန႔အႀကိဳ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ (ဓာတ္ပံု) - DVB