ဒဏ္ရာမွျပန္ေကာင္းလာသည့္ ဟာဇက္ကို အရဲစြန္႔သုံးမည္မဟုတ္ဟု နည္းျပ ကြန္တီေျပာ - DVB