မယ္ရာမုိဒုကၡသည္စခန္းတြင္ H1N1 ျဖစ္ပြားသူ ၃ ဦး ထပ္မံေတြ႔ရွိ၊ စခန္းတြင္း ၀င္ထြက္မႈပိတ္ - DVB