အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးရွိမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနေၾကာင္း မ်က္ရည္လည္ရႊဲေျပာခဲ့သည့္ ေပါ့ပ္အဆိုေက်ာ္ (႐ုပ္သံ) - DVB