ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တီအန္အယ္လ္ေအ တေန႔တည္း တိုက္ပြဲ ၃ ႀကိမ္ျဖစ္ပြား - DVB