အမ်ိဳးသားတဦး ကန္စြန္းရြက္သြားခူးရာမွ ေရနစ္ေသဆံုး - DVB