ကေလးညစ္ညမ္းပုံႏွင့္ဗြီဒီယုိ စုေဆာင္းသည့္ ခင္ပြန္းကို ရဲတုိင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ - DVB