အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာတရြာတြင္ အိမ္ေမြးဝက္မ်ား ဆက္တိုက္ေသဆံုးေန - DVB