လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံမ်ား ေရဆိုးေျမာင္းကို ၿဖိဳဖ်က္ - DVB