ဗီယက္နမ္ကို အႏုိင္ယူၿပီး ျမန္မာယူ-၁၈ ဆီမီးဖုိင္နယ္တက္ (ဓာတ္ပုံ) - DVB