ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္း အာမာေၾကာင့္ ကာေရဘီယီေဒသတြင္ ေသဆုံးသူ ၄၃ ဦးအထိရွိ | DVB