တုိင္ဖြန္းမုန္တုိင္း ဝင္ေရာက္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ထုိင္ဝမ္တြင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ | DVB