ပံုမွန္လစာမေပးႏိုင္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ကလပ္အသင္းအား MNLၿပဳိင္ပြဲမွထုတ္ပယ္ - DVB