စကုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အခက္ၾကံဳ | DVB