မေကြးတိုင္းအတြင္း သိမ္းဆည္းေျမ ၂၆၆၅ ဧကကို မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားထံျပန္ေပးအပ္ | DVB