မုန္တုိင္းေၾကာင့္ မနီလာၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ႐ုံးမ်ားပိတ္ - DVB