ဖုယြင္းအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား သပိတ္စခန္း ပိတ္သိမ္း - DVB