မူးယစ္ေဆးဝါးမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ႐ုိက္ကူးခ်ိန္ ကုိကင္းစားမိသည့္ေခြး ကုိက္မႈေၾကာင့္ ေခြးပိုင္ရွင္ ေသဆုံး - DVB