တုိက်ဳိၿမိဳ႕မွ အုိးအိမ္မဲ့မ်ားကုိ အကပညာသင္ေပးၿပီး ေျမဝုိင္းသဘင္သည္မ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပး - DVB