ကေလးသူငယ္ လိင္ပိုင္းေစာ္ကားမႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသည့္ ဆီယက္တယ္လ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ - DVB