ပါရီတြင္ ဆႏၵျပပြဲတခုအတြင္း ဝစ္လစ္စလစ္ျဖင့္ ဂစ္တာတီး သီခ်င္းဆုိျပခဲ့သူ (႐ုပ္သံ) - DVB