ေလယာဥ္တင္ ဗံုးသီးေဟာင္းတလံုး ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ေတြ႔ရွိ - DVB