ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕တြင္ လၽွပ္စစ္ဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဓာတ္လုိက္ၿပီး ေသဆုံး၊ ၁ ဦး ဒဏ္ရာရ - DVB