ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ သံလြင္ေဈးရွိ ငါးဒိုင္မ်ား ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အကုန္ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ဟု စည္ပင္ေျပာ - DVB