ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ကုလ တားျမစ္ပိတ္ဆုိ႔မႈ အသစ္ခ်မွတ္မႈ ေတာင္ကုိရီးယား ႀကိဳဆုိ - DVB