ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ (သတင္းဓာတ္ပံု) - DVB