ေဖာက္ခြဲေရးသမားမ်ား၀င္လာႏိုင္သျဖင့္ရွာေဖြရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ညႊန္ၾကား - DVB