ေတာင္ကယ္႐ုိလုိင္းနားျပည္နယ္ ခ်ာလ္စ္တန္ၿမိဳ႕ကို ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္း ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္ - DVB