မႏၲေလးတြင္ ဓားကိုင္ ရမ္းကားသူ ၁ ဦးကို  ဖမ္းဆီးအေရးယူ - DVB