ဖုယြင္းအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံက အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ေျပလည္မႈမရေသး - DVB