ၿမိတ္႐ုိးရာေဒသ လက္လုပ္မုန္႔မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ မုန္႔ေဈးတန္း ၿမိဳ႕လယ္၌ ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္ - DVB