အာဆီယံ ယူ-၁၈ ၿပိဳင္ပြဲ ဗီယက္နမ္ ၃ - ၀ အင္ဒုိနီးရွား (ဓာတ္ပုံ) - DVB