တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕အနီး အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး ၄ ဒသမ ၀ ရွိ ငလ်ွင္ လႈပ္ခတ္ - DVB