ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားေတြ႔ရွိသိမ္းဆည္း - DVB