နည္းျပ ဒီဘုိးဝါးကို ထုတ္ပယ္ၿပီး ႐ြိဳင္းေဟာ့ဆန္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ ပဲေလ့စ္အသင္း စီစဥ္ - DVB