ေတာင္တြင္းႀကီးပဋိပကၡအေျခအေန လႊတ္ေတာ္အမတ္ေျပာၾကားခ်က္ (႐ုပ္သံ) | DVB