စစ္ေတြတြင္ ရဲအင္အားအမ်ားအျပားျဖင့္ လုံၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ (႐ုပ္သံ) - DVB