အက်ဥ္းသားအိပ္ေဆာင္ထဲမွ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ားႏွင့္ ေဆးေျခာက္မ်ား ဖမ္းမိ - DVB