ဖုန္းႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္စာ ျဖန္႔ေဝသူမ်ားအား အေရးယူမည္ - DVB