ပုသိမ္၊ ဟသာၤတ၊ အဂၤပူ ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ေတြ႔ရသည့္ ေနထီးေဆာင္းမႈျမင္ကြင္း - DVB